• Đăng ký

    UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 113/TB-CĐCĐHP-ĐT                    Hải Phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc học tập môn học Giáo dục Quốc phòng-An ninh
đối với học sinh, sinh viên nhập học năm 2014 (điều chỉnh, bổ sung)

Căn cứ tình hình thực tế nhập học của học sinh, sinh viên và được sự thống nhất của Trường Đại học Hải Phòng, Nhà trường thông báo lịch học tập môn học Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) như sau:

1. Đối tượng học: Học sinh trung cấp chuyên nghiệp và sinh viên cao đẳng hệ chính quy nhập học năm 2014;

2. Thời gian học tập:

a) Đối với sinh viên cao đẳng: Từ 03/5/2015 đến ngày 30/5/2015 (thay cho thời gian học tập từ 12/7/2015 đến ngày 08/8/2015 đã công bố tại Thông báo số 455/TB-CĐCĐHP-ĐT, ngày 30/9/2014 của Nhà trường); từ ngày 01/6/2015 sinh viên trở lại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng học tập theo Thời khóa biểu);

b) Đối với học sinh trung cấp chuyên nghiệp: Từ 03/5/2015 đến ngày 16/5/2015 (thay cho thời gian học tập đã công bố tại Thông báo số 455/TB-CĐCĐHP-ĐT, ngày 30/9/2014 của Nhà trường); từ ngày 17/5/2015 học sinh trở lại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng học tập theo Thời khóa biểu);

3. Địa điểm học tập: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên (GDQP-AN SV) - Trường Đại học Hải Phòng;

4. Hình thức học: Học tập trung; sinh hoạt, ăn, nghỉ tại doanh trại (kinh phí thực hiện theo thông báo riêng của Trường Đại học Hải Phòng).

Phòng CTHSSV phối hợp với giáo viên chủ nhiệm phổ biến Thông báo này đến các lớp học sinh, sinh viên nhập học năm 2014 để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo Ban Giám hiệu kịp thời để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- BGH, Website trường;                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trực thuộc;

- Các lớp HSSV nhập học năm 2014;                                                                                               

- Dán bảng thông báo tại 2 cơ sở;

- Lưu: VT, ĐT.                                                                           (Đã ký)

                                                                              ThS. Nguyễn Thành Long

HocGDQP-AN 0762

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu